Louise Sopp Royal Parks Half Marathon 2:25:11
Emma Knight Royal Parks Half Marathon 2:27:17
Sarah Bailey Royal Parks Half Marathon 2:13:55
Melanie Lynch Royal Parks Half Marathon 2:27:16
Sarah Badger Royal Parks Half Marathon 2:40:51
Alison Wildey Royal Parks Half Marathon 2:18:35
Kirsty North Royal Parks Half Marathon 2:41:43
Angela Blundell Royal Parks Half Marathon 2:02:30
Angela Spicer Royal Parks Half Marathon 2:09:05
Kim Brewer Royal Parks Half Marathon 1:55:22
Zoe Cooper Royal Parks Half Marathon 2:03:24

Clare Wotton                       Royal Parks Half Marathon           2:45:35